Wartości i antywartości inżyniera

utworzone przez | wrz 23, 2020 | Praca

Celem jaki powinien przyświecać każdemu inżynierowi jest działanie na rzecz szeroko pojętego dobra ludzkiego, podnoszenie standardu życia ludzi. Działalność inżynierska jest usługą dla społeczeństwa oraz współtworzy rozwój cywilizacyjny. Inżynier powinien dokładać starań aby zaspokajać bieżące potrzeby społeczeństwa jednocześnie patrząc w przód i przewidując skutki swojej działalności. Osoby te wykonując swój zawód przestrzegają ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, szanując godność osobista wszystkich osób, z którymi współpracują. W tym zakresie zobowiązują się przestrzegać kodeksu, który wyznacza zasady postępowania na wielu płaszczyznach działalności inżynierskiej. Są to:

Inżynier a środowisko

Zachowanie warunków środowiska naturalnego jest podstawa rozwoju cywilizacyjnego dlatego przy każdej decyzji inwestycyjnej podstawa powinno być rozpatrzenie jej wpływu na środowisko, czy przypadkiem nie wyrządza ona daleko idących szkód. Każdy człowiek parający się działalnością inżynierską powinien znać zasady zrównoważonego rozwoju środowiska i stosować się do nich w swojej działalności, a także powinien znać zależności ekosystemów i bronić świat przed wprowadzaniem w środowisku takich zmian, które związane są z długotrwałą bądź nieodwracalną degradacja naszej planety.
W prowadzonych przez siebie pracach inżynier powinien używać materiałów odnawialnych bądź wtórnie przerobionych (z recyklingu).

Inżynier a społeczeństwo

W swej pracy inżynier powinien kierować się dobrem publicznym, będąc uczciwym w swym postępowaniu zawodowym. Ważnym jest aby pamiętał o konsekwencjach płynących z jego działalności, liczy się z zagrożeniem: bezpieczeństwa, dobra ogółu, zdrowia a nawet życia wszystkich obywateli. Ma zawsze na uwadze aby dbać o autorytet swego zawodu na każdej płaszczyźnie swojego życia publicznego jak i prywatnego.
Ważnym jest stronienie od korupcji i oraz braku tolerancji dla tego zjawiska u innych.
Ogólnie rzecz biorąc inżynier winien angażować się w działalność społeczną, ofiarując swoją wiedzę i umiejętności dla poprawienie standardu życia w swoim otoczeniu.
Relacje pomiędzy inżynierem a jego zleceniodawcą lub pracodawcą
Praca inżyniera często wymaga decyzji konfliktowych, wykonując swój zawód powinien kierować się lojalnością wobec pracodawcy jednocześnie postępując sprawiedliwie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli dochodzi do jakichkolwiek konfliktów interesów inżynier powinien informować pracodawcę o zaistniałych sytuacjach podając możliwości i w miarę możliwości podając sposoby ich rozwiązania. Rozwiązując konflikty inżynier nie powinien wybierać opcji zagrażających bezpieczeństwu oraz powodujących straty materialne.
Podejmując pracę inżynier powinien upewnić się czy nie wykracza ona poza jego możliwości, wiedzę i umiejętności techniczne, a o każdych okolicznościach mogących przeszkodzić realizacji powierzonego mu zadania powinien informować swojego pracodawcę. Jeżeli jakiekolwiek zadanie z góry skazane jest na niepowodzenie powinno być odrzucane. Będąc lojalnym wobec pracodawcy może podjąć się innych zadań niż zlecone mu przez przełożonego jedynie za jego zgodą.

Stosunek inżyniera do zawodu

Praca inżyniera jest pracą odpowiedzialną i wymagająca stałego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. W swojej działalności inżynier powinien dbać o godność, honor zawodu oraz przeciwdziałać wszelkim próbom uniżania jego autorytetu i rangi. Powinien również przeciwdziałać wszelkim zjawiskom „pozornej pracy”, które powodują spadek zaufania społecznego do działalności inżynierskiej.

Lojalność i solidarność zawodowa

Inżynier powinien mieć szacunek do prac wykonywanych przez innych. Zaś wszelką krytykę powinien wyrażać w sposób kulturalny, niegodzący w czyjąś godność. Wszelkie spory winien rozwiązywać w gronie inżynierskim, ujawniając przykłady godzące w autorytet zawodu. Powinnością inżyniera jest przeciwdziałanie wszelakiej nieuczciwej konkurencji we wszelkiego rodzaju przetargach.

Podsumowując, inżynier w swojej działalności powinien kierować się wartościami wynikającymi z norm moralnych, niegodzących w dobro własne i przede wszystkim cudze. Winien wykonywać swój zawód jak najlepiej i dążyć do poprawy życia społecznego w sposób uczciwy i bezpieczny.

Chcesz mieć MacBooka? Zobacz najświeższe portfolio laptopów Apple

Chcesz mieć MacBooka? Zobacz najświeższe portfolio laptopów Apple

MacBooki należą do laptopów klasy premium. Stylowy design oraz bogate wnętrze, pełne nowoczesnych rozwiązań sprawia, że są synonimem luksusu i niezawodności. Nic dziwnego, że chciałbyś go mieć. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie laptopy ma obecnie do zaoferowania Apple oraz...

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana klocków hamulcowych

Klocki hamulcowe – ważny czynnik bezpiecznej jazdy W świecie motoryzacji bezpieczeństwo jest priorytetem. Jednym z najważniejszych elementów, które zapewniają bezpieczną podróż, są klocki hamulcowe. Ich regularna kontrola i wymiana to nie tylko kwestia techniczna, ale...